Skip to main content Przejdź do wyszukiwania

Prowadzenie dokumentacji płacowej

Mzda-podla-rakuskych-predpisov
spracovanie-mzdovej-agendy
dobrovolne-spracovanie-miezd

PROWADZENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ

Informacja dla tych, którzy założyli już w Austrii podmiot prawny i planują zatrudniać pracowników objętych austriackim systemem opieki społecznej. Ewentualnie planują prowadzenie działalności na terytorium Austrii za pośrednictwem zagranicznego podmiotu prawnego, chcąc przy tym zatrudniać pracowników objętych austriackim systemem opieki społecznej? W obydwu przypadkach swoją firmę należy zarejestrować w Austrii we właściwym zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych oraz w urzędzie podatkowym do celów podatku od wynagrodzenia, prowadząc przy tym dokumentację płacową zgodnie z austriacką legislatywą. Korzystając z usług naszych austriackich partnerów służymy pomocą przy przygotowaniu umowy o pracę, ustalenie stosownej umowy zbiorowej, którą jest obowiązującą dla danego pracownika wraz z określeniem minimalnej płacy, którą należy wypłacać pracownikom, razem ze wszystkimi dalszymi ustawowymi dopłatami, jak również z rozliczeniem austriackich płac i ustawowych świadczeń oraz podatkiem od wynagrodzenia. Potem wystarczy już każdy miesiąc dostarczyć w uzgodnionej formie dane wejściowe, zaś my przejmiemy na siebie całość prac administracyjnych związanych z zatrudnieniem takich pracowników.

DOBROWOLNE PROWADZENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ

W przypadku, kiedy podmiot zagraniczny działa w Austrii w dziedzinie przydzielenia tymczasowego pracowników, to austriacki klient powinien w każdej fakturze potrącać zaliczkę podatku od wynagrodzenia w wysokości 20%. Potrącenia tego można uniknąć wnioskując o wydanie tzw. zwolnienia od płacenia zaliczki podatku (Freistellung), przy czym warunkiem udzielenia go jest dobrowolne odprowadzanie podatku od wynagrodzenia za tymczasowo przydzielonych pracowników do austriackiego urzędu skarbowego, co musi być poprzedzone dobrowolnym prowadzeniem dokumentacji płacowej przez austriackiego doradcę podatkowego; warunkiem wydania zwolnienia jest też brak zaległości podatku od wynagrodzeń.

Do tego, aby austriacki klient nie potrącał więcej na fakturach 20% zaliczki z tytułu podatku od wynagrodzeń, należy dobrowolnie prowadzić dokumentację płacową swoich pracowników i dobrowolnie odprowadzać do austriackiego urzędu skarbowego austriacki podatek od wynagrodzeń. W taki przypadku Urząd Skarbowy wystawi zwolnienie, które należy przedłożyć austriackiemu klientowi, który już nie może potrącać żadnej kwoty zaliczki podatku od wynagrodzeń.

Jeśli chodzi o delegowanie pracowników do pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, to taki obowiązek nie istnieje. Obowiązek taki powstaje wtedy, kiedy została zatrudniona osoba na stałe zameldowana w Austrii i jest ona objęta austriackim systemem opieki społecznej. Wtedy firma polska musi się zarejestrować w stosownym zakładzie ubezpieczeń społecznych i w urzędzie podatkowym w celu płacenia składek za danego pracownika.