Skip to main content Przejdź do wyszukiwania

Zgłoszenie działalności gospodarczej

ohlasenie-cinnosti-v-rakusku
ziadost-na-spolkovom-ministerstve-v-rakusku
hrozia-sankcie

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W przypadku, kiedy firma lub podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą planuje wykonywanie w Austrii czynności tymczasowych, które w myśl przepisów austriackich są czynnościami regulowanymi, to jeszcze przed rozpoczęciem ich wykonywania, prace takie należy zgłosić. Wniosek składa się w Federalnym Ministerstwie Nauki, Rozwoju i Gospodarki. W trakcie prowadzenia procesu oceny wniosku na Ministerstwie sprawdzeniu podlega okoliczność, czy w razie kiedy dana czynność jest czynnością regulowaną w kraju pochodzenia, to podmiot ubiegający się posiada odpowiednie wykształcenie lub przedmiotowego obowiązku przestrzega odpowiedzialny przedstawiciel oraz czy w razie kiedy dana czynność regulowana jest w kraju pochodzenia czynnością nie podlegającą regulacjom, to czy podmiot ubiegający się ma w związku z jej wykonywaniem minimalnie jednoroczną praktykę.

CZY GROŻĄ SANKCJE?

Warunki do spełnienia są zatem stosunkowo rygorystyczne. W przypadku niektórych rodzajów czynności (np. prace budowlane) należy udokumentować posiadanie ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkodę w minimalnej kwocie 1 miliona EUR. W przypadku, kiedy Ministerstwo nie zatwierdzi danej czynności, to podmiot ubiegający się nie ma prawa do jej wykonywania na terytorium Austrii, zaś w razie niedotrzymania tego obowiązku grozi nałożenie sankcji. Podobnie nie należy rozpoczynać działalności gospodarczej przed wydaniem przez Ministerstwo pozytywnej decyzji. Kary w obydwu przypadkach mogą osiągnąć wysokość 3500,- EUR.

Obowiązek zgłoszenia formą formularza tzw. zgłoszenia działalności gospodarczej (Dienstleistungsanzeige) spoczywa na każdej firmie zagranicznej lub zagranicznej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zamierzającej wykonywanie w Austrii prac tymczasowych, będących w Austrii czynnościami regulowanymi.

Zgłoszenia działalności gospodarczej należy dokonać z dostatecznym wyprzedzeniem czasowym tak, aby jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac móc dysponować pozytywną decyzją ze strony Ministerstwa Gospodarki.