Skip to main content Skip to search

Založenie živnosti v Rakúsku

Zalozenie-zivnosti-v-rakusku
Zalozenie-zivnosti-musite-ohlasit
Podnikat-mozete-zacat-od-chvile-ako-mate-zivnost-zalozenu

ZALOŽENIE ŽIVNOSTI V RAKÚSKU

V prípade, že máte ako fyzická osoba záujem dlhodobo vykonávať svoju činnosť v Rakúsku, potrebujete si na to založiť rakúsku živnosť. Táto je buď voľná alebo regulovaná, pričom v prípade regulovanej živnosti je nutné splnenie ďalších zákonných predpokladov, najmä čo sa týka vzdelania a praxe v odbore. Založenie živnosti musíte ohlásiť na tamojší živnostenský úrad. Pri prihlasovaní živnosti je nutné predložiť niekoľko dokladov v závislosti od toho či žiadate o voľnú alebo regulovanú živnosť, predovšetkým však rodný list, doklad totožnosti, potvrdenie o pobyte v Rakúsku, výpis z registra trestov, prípadný doklad o vzdelaní a praxi. Všetky doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

OD KEDY MÔŽEM PODNIKAŤ

Podnikať môžete začať od chvíle ako máte živnosť založenú. Po založení živnosti musíte informovať o Vašej činnosti rakúsky daňový úrad (Finanzamt) a tiež aj príslušnú sociálnu poisťovňu živnostenského podnikania (SVA). Uvedená registrácia a rakúska živnosť prináša so sebou tiež povinnosť úhrady mesačných odvodov do príslušnej poisťovne, povinné spoplatnené členstvo v Obchodnej komore a samozrejme úhradu rakúskej dane z príjmu. Uvedené Vás oprávňuje k dávkam rakúskeho sociálneho systému ako aj k rakúskemu dôchodku.

Áno, jedným z predpokladov udelenia rakúskej živnosti je ohlásenie pobytu v Rakúsku. Bez toho nie je možné získať v Rakúsku živnostenské oprávnenie.

Od momentu ako máte rakúske živnostenské oprávnenie, vzniká Vám tiež povinnosť registrovať sa na príslušnej sociálnej poisťovni za účelom úhrady odvodov, na daňovom úrade ako aj na príslušnej obchodnej komore.