Skip to main content Skip to search

Spracovanie mzdovej agendy

Mzda-podla-rakuskych-predpisov
spracovanie-mzdovej-agendy
dobrovolne-spracovanie-miezd

SPRACOVANIE MZDOVEJ AGENDY

Máte v Rakúsku založenú právnu entitu a plánujete zamestnávať zamestnancov spadajúcich pod rakúsky sociálny systém? Alebo plánujete vykonávať aktivity prostredníctvom svojej domovskej entity na území Rakúska a plánujete pri tom zamestnať zamestnancov spadajúcich pod rakúsky sociálny systém? V oboch prípadoch je nutné Vašu firmu zaregistrovať v Rakúsku na príslušnej zdravotnej poisťovni ako aj na daňovom úrade pre účely dane zo mzdy a nechať si spracovávať mzdu podľa rakúskych predpisov. Prostredníctvom našich rakúskych partnerov Vám vieme pomôcť jednak so samotnou prípravou pracovnej zmluvy, určením príslušnej kolektívnej zmluvy, pod ktorú má daný zamestnanec spadať a rovnako aj stanovením minimálnej mzdy, ktorú musíte svojim zamestnancom vyplácať vrátane všetkých ďalších zákonných príplatkov, ale tiež aj so samotným výpočtom rakúskych miezd a vypočítaním zákonných odvodov ako aj dane zo mzdy. Stačí nám len dodať každý mesiac údaje v správnej forme a preberieme za Vás všetku administratívu spojenú so zamestnávaním Vašich zamestnancov.

DOBROVOĽNÉ SPRACOVANIE MIEZD

V prípade ak ste ako zahraničný subjekt aktívny v Rakúsku v oblasti dočasného pridelenia zamestnancov, je rakúsky zákazník povinný strhávať Vám z každej faktúry zrážkovú daň zo mzdy vo výške 20%. Od tejto zrážky sa viete oslobodiť a to tak, že požiadate o tzv. oslobodenie od zrážkovej dane (Freistellung), pričom predpokladom na jeho udelenie je dobrovoľný odvod dane zo mzdy za dočasne pridelených zamestnancov na rakúsky daňový úrad, čomu predchádza dobrovoľné spracovanie mzdovej agendy zo strany rakúskeho daňového poradcu a predpokladom na vydanie oslobodenia je aj neexistencia nedoplatkov na dani zo mzdy.

Na to, aby Vám rakúsky zákazník viac z faktúr nestrhával zrážkovú daň vo výške 20% je nutné si nechať dobrovoľne spracovávať mzdu Vašich zamestnancov a dobrovoľne odvádzať rakúsku daň zo mzdy na rakúsky daňový úrad. Následne Vám daňový úrad vystaví oslobodenie, ktoré predložíte rakúskemu zákazníkovi a ten Vám už ďalej nemôže strhávať žiadnu zrážkovú daň.

Túto povinnosť v prípade vysielania zamestnancov, ak ide o práce vykonávané na základe zmluvy o dielo, nemáte. Je to len vtedy ak by ste zamestnali napr. osobu, ktorá má trvalý pobyt v Rakúsku a spadá pod rakúsky sociálny systém, vtedy by sa Vaša slovenská firma musela registrovať na príslušnej sociálnej poisťovni ako aj na daňovom úrade za účelom úhrady odvodov za daného zamestnanca.